shim

RODO

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Placówka Miejskie Przedszkole nr 20 w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ordona 11,  Katowice; tel. 32 203 49 81, e-mail: halina.ciba.mp20@wp.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest pani Agata Gabłońska. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl  lub telefonicznie pod numerem 0-32 60-61-328, 0-32 60-61-323.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 10. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW placówki określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

 

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie placówki:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Miejskie Przedszkole nr 20 w Katowicach, ul. Ordona 11,  tel. 32 203 49 81, e-mail: halina.ciba.mp20@wp.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pani Agata Gabłońska. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl  lub telefonicznie pod numerem 0-32 60-61-328, 0-32 60-61-323.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne dla z zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku Placówki.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”,  oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996), Kodeks pracy ustawy  z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917),
 5. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Placówki.
 6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: (proszę wypisać co obejmuje), np.: boisko szkolne, parking szkolny, korytarze budynku, szatnie ze względu na ochronę mienia uczniów przed kradzieżą.
 8. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 9. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane.
 10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, policja, prokurator, sąd w ramach prowadzonego przez siebie postępowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, (poza Unię Europejską) i organizacji międzynarodowych.
 12. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – FB

 Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę tj. Placówka. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Facebook ’a jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.

Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messengera, itp.),
 2. przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 3. analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  - zwanych: „Celami Przetwarzania”.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.
 6. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).
 7. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: halina.ciba.mp20@wp.pl
 8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
shim